زیبایی ورودی ویلا تأثیر بسزایی در حس اولیه بیننده دارد.با محوطه سازی ویلا می توان فضای باز دل نشینی ایجاد کرد .مشاورین و متخصیصین شرکت ویلاز  پس از بازدید از محوطه ویلای شما بهترین المان ها که با فضای ویلای شما همخوانی دارند را به شما مشاوره می دهند و در صورت تمایل عملیات طراحی و اجرای محوطه سازی انجام می گردد.

.
سرویس های زیرمجموعه